Baza podataka

 
Uključi se u zaštitu prirode i okoliša
Prijavite zagađenje okoliša!
Podržite Eko-Pan donacijom

MEĐUNARODNI UGOVORI IZ PODRUČJA ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA
Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (Pariz 1972.)
Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica (Ramsar 1971.)
Zakon o potvrđivanju protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biolo��koj raznolikosti
Konvencija o europskim krajobrazima (Firenca 2000.)
Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (Espoo 1991.)
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA)(Bonn 1996.)
Zakon o potvrđivanju konvencije Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti (Rio de Janeiro 1992.)
Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bern 1979.)
Zakon o potvđivanju Sporazuma o zaštiti šišmiša u Europi(EUROBATS) (London 1991.)

PROPISI IZ PODRUČJA ZA������TITE PRIRODE RH
Zakon o zaštiti prirode
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
Pravilnik o proglašenju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim
Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova
Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu
Uredba o proglašenju ekološke mreže
– Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 81/99) (NN 143/08)

PROPISI IZ PODRUČJA VODA

OPĆI
Zakon o vodama NN 153/2009 (Izmjene i dopune NN 56/2013)

PRAVILNICI
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora
Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska
Pravilnik o vađenju šljunka i pijeska
Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i kori������tenih količina voda
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne,redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim gra����evinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje
Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački dr��avnih vodopravnih inspektora
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropustnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra
Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja i informiranja javnosti i sastavu Savjeta vodnog područja
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe
Pravilnik o sadržaju Financijskog plana Hrvatskih voda

UREDBE I ODLUKE
Uredba o kakvoći voda za kupanje
Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda
Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva
Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga
Uredba o standardu kakvoće voda
Odluka o Popisu voda 1.reda
Odluka o visini naknade štete za protupravno izva��en šljunak i pijesak
Odluka o određivanju osjetljivih područja
Odluka o granicama vodnih područja
Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku
Državni plan obrane od poplava
Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora
Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru
Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva za donošenje odluka o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru
Državni plan mjera za slu��aj izvanrednih i iznenadnih one��iš����enja voda
Odluka o odre��ivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba
Pravilnik o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva

EU DIREKTIVE
(CELEX 32000L0060) Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy
(CELEX 32006L0118) Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration

VAŽNI DOKUMENTI-HR
Strategija održivog razvitka RH
Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH
Nacionalna Strategija zaštite okoliša
Strategija upravljanja vodama
(HRVATSKE VODE, 2010)Plan upravljanja vodnim područjima-NACRT
(AZO,2007)Nacionalna lista indikatora za kopnene vode-NACRT
(AZO,2010)Konačni nacrt priručnika za izvješćivanje o vodama
(MRRSVG)Hrvatska strategija promicanja održivog korištenja voda
(NATURA 2000)Vodno gospodarstvo u RH
(APPRRR,2009)Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi-Investicijski fond za smanjenje nitrata-priručnik
(HRVATSKE VODE,2005)Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj
(HRVATSKE VODE, 1999)Mogućnosti korištenja vodnog potencijala u Strategiji energetskog razvitka Republike Hrvatske
(KAZUP,2009)Strategija održivog korištenja energije Karlovačke županije
(HGK KARLOVAC,2011)Gospodarska kretanja u Karlovačkoj županiji
Odredbe za provođenje prostornog plana Karlovačke županije
(VIK KARLOVAC,2010)Sustav odvodnje otpadnih voda Karlovca i Duge Rese-projektni zadatak za izradu idejnih i glavnih projekata kanalizacijskih kolektora ispod vodotoka Kupe i Korane
(SMART,2009)Male hidroelektrane u Europi-priručnik o potrebim administrativnim postupcima
(NATURA VIVA)Karta zaštićenih područja Karlovačke županije
(NATURA VIVA)Valorizacija zaštićenih područja Karlovačke županije-stručna podloga
(VIK,KARLOVAC)Godi����nje izvješće o kakvoći vode za piće u 2010.godini
(VIK, KARLOVAC)Kakvoća vode na karlovačkom vodoopskrbnom području
(KAZUP,2009)Pravilnik o unutarnjem redu Vrbanićevog perivoja u Karlovcu-spomenika parkovne arhitekture

STUDIJE, ISTRAŽIVANJA,RADOVI I TEKSTOVI-HR
(ZELENA AKCIJA,2010)Vode-što nas čeka?
(EU TWINNING PROJEKT,2009)Voda u 21.stoljeću
(SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,2004)Studija o utjecaju na okoliš projekta ���Družba Adria”-podru����je turizma
(MEĐUNARODNA KOMISIJA ZA SLIV RIJEKE SAVE,2010)Analiza sliva rijeke Save
(B.NADILO)Vodoopskrbni i odvodni sustav te uređaj za pro��išćavanje u Karlovcu
(GRADIMO.HR)Pro��išćavanje otpadnih voda
(GRADIMO.HR)Ekološki aspekti izvora energije
(MZOPU,2010)Zahtjev za ocjenu i mišljenje o Analizi stanja i Elaboratu o načinu usklađivanja Karlovačke pivovare d.o.o. sukladno Uredbi o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
(GRAD KARLOVAC,2010)Urbanistički plan uređenja Banija-Kupa I-Konzervatorska studija;tekstualne i kartografske analize,smjernice i propozicije
(KAKIS.HR)Paulinah vrelo
(VUKA,2009)Istraživanje razine zaštite okoliša grada Karlovca
(BERTIĆ,VUKADINOVIĆ)Fertilizacija
(POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK,2009)Ekologija i poljoprivreda u Hrvatskoj u praksi i zakonu
(MZOŠ,2007)Priručnik za hidrotehničke melioracije
(BAOBAB)Očuvane močvare su jeftina i efikasna obrana od poplava
(HEINRICH BOLL STIFTUNG I UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU OKOLINE ZELENI – NERETVA, 2011.)Rijeka bez povratka – Ekologija i politike velikih brana
– (Međunarodna komisija za sliv rijeke Save) Akcijski plan za razdoblje 2011.-2015. godine u vezi sa strategijom provedbe okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save
– (Međunarodna komisija za sliv rijeke Save) Godi��nje izvješće o radu i aktivnostima Savske komisije za razdoblje od 1. travnja 2012. – 31. ožujka 2013.

STUDIJE, ISTRAŽIVANJA, RADOVI I TEKSTOVI-ENG
EU TWINNING PROJECT-Implementation of the Water Framework Directive
(RMZ, 2003)Protection of the kast aquifers in the river Kupa catchment area and sustainable development
(EURONATURE, 2012)Balkan Rivers – The Blue Heart of Europe,Hydromorphological Status and Dam Projects-Executive Summary
(EURONATURE, 2012)Balkan Rivers ��� The Blue Heart of Europe, Hydromorphological Status and Dam Projects-Full report
(IEEP, 2011)Perspectives for the new fisheries fund
(IEEP, 2008)Water Scarcity and Droughts
(IEEP, 2011)Support to Fitness Check Water Policy
(IEEP, BIO, 2012)Workshop for the Fitness Check of the EU Freshwater Policy-Workshop conclusions
(IEEP, BIO, 2012)Public Consultation to Support Fitness Check of the EU Freshwater Policy-Analysis of the Responses
– (Angela H. Arthington, Robert J. Naiman, Michael E. McClain, Christer Nilsson) Preserving the biodiversity and ecological services of rivers: new challenges and research opportunities
– (International Commission for the Protection of the Danube River) Sub-Basin Level Flood Action Plan – Sava River Basin –
– (Tim Jones, independent technical expert, DJEnvironmental, UK) Elements of Good Practice in Integrated River Basin Management
– (Danish Environmental Protection Agency) Rehabilitating Danish streams

POPIS DOKUMENATA DOSTUPNIH U BIBLIOTECI EKOLOŠKOG DRUŠTVA PAN-KARLOVAC
-(KAZUP)Stručna podloga zaštite prirode Karlovačke županije
-(PMF,2009)Ribolovno gospodarska osnova-mjere za unapređenje slatkovodnog ribarstva na ribolovnoj zoni KŠR “Korana”
-(VIK,KARLOVAC,2010)Analize otpadnih voda na kanalizacijskim ispustima za 2010.
-(SMART,2008)Regulativa vezana uz gradnju malih hidro-elektrana
-(HBSD,2011)HE Lučica na Korani-stručno mišljenje
-(HRVATSKI SVJETSKI SABOR,2010)Međunarodni poslovni centar Karlovac-investicijska studija
-(OŠ DRAGANIĆ,OŠ BANIJA)Slatkovodni beskralježnjaci kao pokazatelj kvalitete vode Kupe i Kup��ine
-(PCAP,2005)Procjena potreba savjeta građana za prostorno planiranje
-(SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA, OSIJEK,2010):Vode na kopnu-seminarski rad
-(WAYLAND,Catherine Chambers, 2009) Threatened Wetlands
-(VEDA,Šafarek & Šolić,2011) Rijeke Hrvatske
-(SVEUČILIŠTE U SPLITU,Margeta Jure,2007) Oborinske i otpadne vode:teret onečišćenja,mjere zaštite
-(SVEUČILIŠTE U RIJECI,Kos Zorko,1991) Hidrotehničke melioracije tla:kvaliteta vode i navodnjavanje
-(SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,Tedeschi Stanislav,1997) Zaštita voda
-(INŽENJERSKI BIRO,grupa autora,2010) Vodno gospodarstvo u svijetlu novog zakona o vodama i zakona o financiranju vodnog gospodarstva
-(HRVATSKI IDENTITET,Brezovnjački Anđelko,2011) Mitovi i činjenice o pitkoj vodi
-(HRVATSKA SVEUČILIŠNA NAKLADA,Ružinski & Anić Vučinić) Obrada otpadnih voda biljnim uređajima
-(HOUSE PUBLISHING LTD,Wolfram Mauser,2008) Water resources
-(BEACON PRESS,Fred Pearce,2006) When the rivers run dry
-(BLACWELL PUBLISHING,Paul L.Younger,2007) Groundwater in the environment
-(CRC/BALKEMA PRESS,Taniguchi – P.Holman,2010) Groundwater response to changing climate
-(WATER ENVIRONMENT FEDERATION,Grupa autora,2009) Energy conservation in water and wastewater facilities
-(THE MCGROW HILL COMPANIES,Metcalf and Eddy,2007) Water reuse

 Uključi se u zaštitu prirode i okoliša
Prijavite zagađenje okoliša!
Podržite Eko-Pan donacijom