Home »

 

About us

 

Ekološko društvo Pan – Karlovac (skraćeno Eko Pan) je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje čija je misija edukacija o ekologiji, zaštiti prirode i okoliša, promicanje načela održivog razvoja te organiziranje i sudjelovanje u zaštiti okoliša na području Karlovačke Županije. Ekološka sekcija Pan SKUC-a Braća Radić osnovana je 1998. godine, a 22. veljače 2002. godine odlukom članova započinje s radom kao samostalna udruga pod nazivom Ekološko društvo Pan – Karlovac.

CILJEVI

 • edukacija o ekologiji, prirodi i okolišu te promicanje načela održivog razvoja kroz različite vidove ekološkog aktivizma.

DJELATNOSTI

 • Edukaciji o ekologiji, zaštiti prirode i okoliša i održivom razvoju putem radionica, predavanja, seminara, stručnih savjetovanja, sajmova i tribina te pripravom i tiskanjem brošura i publikacija u skladu s posebnim propisima.
 • Promoviranju zaštite prirode i okoliša te načela održivog razvoja realiziranjem različitih projekata i programa te poticanjem fizičkih i pravnih osoba na racionalniju primjenu neobnovljivih izvora energije također putem radionica, predavanja, javnih tribina, organizacijom izložbi, kazališnih predstava i performancea, sajmova, prikupljanjem dobrovoljnih priloga kao i tiskanjem publikacija odnosno izdavanjem nosača zvuka u skladu s pozitivnim pravnim propisima u Republici Hrvatskoj
 • Organiziranju i aktivnom sudjelovanju u zaštiti prirode i okoliša u Republici Hrvatskoj
 • Organiziranju mirnih prosvjeda i javnih okupljanja
 • Podnošenju peticija, predstavki, pisama
 • Poduzimanju zakonom predviđenih mjera putem nadležnih stručnih službi i tijela radi zaštite okoliša i prirode
 • Tiskanje i dijeljenje ili prodaja letaka, brošura, biltena, knjiga, bedževa, plakata i drugog promidžbenog materijala u svrhu unaprijeđenja rada udruge u skladu s posebnim propisima
 • Povezivanju i umrežavanju te suradnji s udrugama sličnog ili istog usmjerenja u Republici Hrvatskoj kao i u svijetu, te suradnji sa tijelima područne i regionalne vlasti te državnim institucijama
 • Prikupljanje, obrada i distribucija informacija
 • Promicanje i poticanje volonterstva

 

ČLANSTVO

Članom Eko Pana može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba u skladu sa Zakonom o Udrugama i Statutom Eko Pana, ako prihvaća zadatke i ciljeve Udruge. Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Udruge, ali bez prava odlučivanja u tijelima Udruge, odnosno bez prava da budu izabrane u neko od tijela Udruge. Godišnja članarina iznosi 30,00 kuna.

TIJELA UDRUGE

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Tajnik

Skupština je najviše tijelo Eko Pana a čine je svi članovi i članice Eko Pana u skladu s popisom članova. Skupština obavlja poslove iz svoje nadležnosti temeljem Statuta.

Upravni odbor je izvršno tijelo udruge kje odlučuje o svim bitnim pitanjima rada između dvaju Skupština. Upravni odbor ima mandat dvije godine, a članove bira Skupština. Upravni odbor čine predsjednik, tajnik i tri člana Eko Pana.

Članovi/ce upravnog odbora izabrani na skupštini održanoj 19. ožujka 2011.

 • predsjednica: Ivana Francišković
 • tajnica: Valentina Mesarić
 • član: Mario Protulipac
 • član: Denis Frančišković
 • članica: Robert Babić

Predsjednik Eko Pana predstavlja i zastupa Eko Pan, potpisuje sve dokumente i odluke koje donese Upravni odbor, saziva sjednice Upravnog odbora te odlučuje o pitanjima koja nisu u djelokrugu rada Upravnog odbora. Predsjednica Eko Pana izabran na skupštini održanoj 19. ožujka 2011. je Ivana Francišković. Tajnik predstavlja i zastupa Eko Pan, potpisuje sve dokumente i odluke koje donese Upravni odbor te saziva sjednice Upravnog odbora u odsutnosti Predsjednika.

Tajnica Eko Pana izabrana na skupštini održanoj 19. ožujka 2011. je Valentina Mesarić.

STATUT
Statut udruge možete preuzeti u pdf formatiranoj datoteci ovdje!

STRATEŠKI PLAN
Strateški plan djelovanja možete preuzeti u pdf formatiranoj datoteci ovdje!