Home »

 

Praćenje stanja bijele rode u Karlovačkoj županiji

 

O PROJEKTU

Završni rad na temu “Praćenje stanja populacija bijele rode (Ciconia ciconia L.) u Karlova��koj ����upaniji”, autorice Gordane Zatezalo, inače ��lanice Eko Pana, bio nam je polazišna točka u pokretanju i razvijanju ovoga projekta.
Gordana je tijekom dvije godine pratila populaciju bijele rode u Karlovačkoj županiji i na taj način utvrdila točnu bazu podataka o broju gnijezda i populaciji rode u Karlovačkoj županiji.
Time nam je osigurala temelje za daljnje aktivnosti unutar kojih ćemo i dalje istraživati se brojnost parova, uspješnost gniježđenja i trend populacija bijele rode u Karlovačkoj županiji.
Osnovna svrha istraživanja je potaknuti praćenje stanja ove vrste jer se u Europi smatra važnim indikatorom stanja okoliša.

O STANJU BIJELE RODE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

Bijela roda je ptica gnjezdarica riječnih dolina kontinentalne Hrvatske. Istraživanjem brojnosti ustanovljeno je da u Hrvatskoj živi oko 1500 parova bijele rode. Trend njezinih populacija u Hrvatskoj je zasada stabilan.

Na području Karlovačke ��upanije zasad ne postoje točne studije o broju i položaju gnijezda, stoga je cilj ovog istraživanja utvrditi točan broj gnijezda, točan položaj gnijezda, broj aktivnih i neaktivnih gnijezda, razloge neaktivnosti pojedinih gnijezda, smještaj gnijezda obzirom na postojeću infrastrukturu, razloge stradavanja, broj mladih u gnijezdima te potaknuti daljnji monitoring i prikupljenim podacima sudjelovati u projektu stvaranja baze podataka o broju gnijezda u Republici Hrvatskoj. Izuzetna važnost pridodana je podacima o smještaju gnijezda na dotrajalim objektima i stupovima električne mreže jer se pravovremenim djelovanjem mogu potaknuti nadležne ustanove na djelovanje kako bi se takva gnijezda sačuvala.

Prikupljanje i sistematizaciju podataka volonterka Eko Pana provela je u 2010. i 2011. godini u dvije faze. Prva faza odnosila se na kartiranje gnijezda, a druga na prebrojavanje adultnih i juvenilnih jedinki. Istraživanjem je utvr��eno da je ovo najjužnija županija u Hrvatskoj sa stalnom prisutnošću gnijezda bijele rode, te da se posljednje dvije godine na ovom podru��ju nalazi ��etrdesetak gnijezda, što je znatno manje od ostalih sjevernih i istočnih županija Hrvatske. Ta činjenica ne iznenađuje, budući da Karlovačka županija samo svojim sjevernim dijelom zadovoljava staništa koje bijela roda preferira.

REZULTATI PREBROJAVANJA U 2012.

Nakon provedenog kartiranja i prebrojavanja u 2012.-oj godini prona����������ene su neke nove lokacije gnijezda koje prija��njih godina nisu uočene, a za dva gnijezda, jedno u Draganiću i jedno u Rečici sigurni smo da su novoizgrađena. Nakon prebrojavanja juvenilnih jedinki mo��e se zaključiti da ova godina nije bila dobra za pomladak roda. Naime aktivna su 42 od 54 gnijezda što je manje od prethodnih godina prebrojavanja, a mladih ptića pronađeno je 70 što je znatno manje od prethodne godine, obzirom da je tada promatrano 47, a u ovoj godini 54 gnijezda.

Elektri Karlovac dostavljen je popis svih gnijezda kojima je potrebna hitna sanacija zbog mogućnosti rušenja i pričinjavanja štete kako za rode tako i za električne vodove kuća. Očekuje se da će do sljedeće sezone gniježđenja u ožujku kriti��na gnijezda biti sanirana.

 

usporedba-po-godinama-poznataTablica 1: Broj poznatih gnijezda bijele rode po lokacijama u 2010., 2011. i 2012. godini.

 

Za samo dva gnijezda sigurni smo da su novoizgrađena u 2012. Ostala su dodana u 2012. -oj, ali prema informacijama lokalnog stanovništva postojala su i ranijih godina.

 

usporedba-po-godinama-aktivnaTablica 2: Broj poznatih aktivnih gnijezda u 2010., 2011., i 2012. godini

 

Na mjestima gdje se na strujni stup spaja vi��e od dva voda potrebna je sanacija u smislu podmetanja postolja kako ne bi došlo do stradavanja roda koje gore gnijezde, a opasnost prijeti i ljudima koji ��ive u neposrednoj blizini gnijezda.

 

bijela-roda_graf-1Graf 1: Smještaj gnijezda obzirom na infrastrukturu u Karlovačkoj županiji

bijela-roda_graf-2Graf 2: Usporedba smještaja gnijezda bijele rode s nekim ��upanijama za koje smo pronašli podatke

usporedba-po-godinama-juvenilnaTablica 3: Broj juvenilnih jedinki u gnijezdima u 2010. i 2012. godini

rode-i-gnijezda-po-godinama2010Tablica 4: Detaljan opis gnijezda u 2010.

rode-i-gnijezda-po-godinama2011Tablica 5: Detaljan opis gnijezda u 2011.

rode-i-gnijezda-po-godinama2012

U priloženoj karti mogu se vidjeti lokacije navedenih gnijezda.