Početna » Novosti » Lokalna partnerstva – objava rezultata istraživanja

 

Lokalna partnerstva – objava rezultata istraživanja

 

banner_lptups_logoHROLYMPUS DIGITAL CAMERA

U okviru projekta “Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima”, udruga Eko Pan kao nositelj te partneri, udruge Žmergo i Zelena Akcija, provele su istraživanje javnog mnijenja o sudjelovanju javnosti u upravljanju prirodnim resursima.

Cilj upitnika bio je dobiti uvid u stavove građana o pojmovima: sudjelovanje javnosti/građana, transparentnost, korupcija, privatizacija, koncesije i pravo na pristup informacijama.

Prilikom provedbe istraživanja osobito nas je zanimala razina informiranosti studenata prava, s obzirom da projektnim aktivnostima želimo skrenuti njihovu pažnju na područje prava okoliša za koje trenutno ne postoji dovoljno interesa.

Također, zanimali su nas stavovi građana o pojedinim pojmovima kao i njihova razina iskustva u oblicima sudjelovanja javnosti u upravljanju javnim dobrima/prirodnim resursima.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 375 građana. Istraživanje je jasno pokazalo da većina (273) ispitanika smatra kako ih tijela lokalnih vlasti nedovoljno informiraju o svojem radu.

Jednako tako, većina ispitanika (344) smatra kako građani imaju pravo sudjelovati u donošenju odluka o upravljanju javnim dobrima/prirodnim resursima.

O radu državnih i lokalnih tijela javne vlasti, građani se najviše informiraju putem medija (novine, web portali, radio, tv…).

Zanimljivo je kako građani, iako su upoznati s mogućnostima sudjelovanja, uopće, ili nedovoljno koriste dostupne alate (pravo na pristup informacijama, povjerenik za informiranje, javna rasprava, …). Značajan je pokazatelj i činjenica kako većina studenata prava (kao i ostali građani) nije upoznata s pojmom Arhuške konvencije, osnovnim međunarodnim pravnim okvirom o uključivanju građana u politike okoliša.

Polovica ispitanika upoznata je sa servisom Zeleni telefon, no znatno manji broj ispitanika taj servis je i koristio.

Pristup na pravo informacijama i javna rasprava/tribina alati su koje ispitanici najviše koriste.

Dobiveni rezultati prvenstveno će se koristiti u nastavku provedbe projekta kao jedna od osnovnih smjernica pri sastavljanu edukativnog materijala i pripreme sadržaja seminara i radionica u predviđenih u okviru projekta. Osim toga, nadamo se kako ćemo tijekom i nakon projekta uspjeti skrenuti pažnju studenata na izuzetno važno područje prava okoliša kao i potaknuti građane na aktivno sudjelovanje u upravljanju prirodnim resursima. Upravo je demokratska suradnja javnosti s tijelima javne vlasti, kao i preuzimanje zajedničke odgovornosti, temelj održive budućnosti.

Oznake: , , , , , , , , ,

Komentari su zatvoreni

Nije moguće komentirati ovaj post.

IZDVOJENE NOVOSTI »

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

U sklopu projekta ćemo mapirati i kategorizirati sve barijere u slivu rijeke Korane, s općim ciljem postavljanja temelja za buduće uklanjanje što većeg broja...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kraj projekta JEDRO

Projekt “JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad” završava se 29.10.2023. Pune tri godine istraživačko-zagovarački...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministarstvo mora surađivati s civilnim društvom da bi energetske zajednice zaživjele!

Energetske su zajednice važne jer predstavljaju potencijal za demokratizaciju energetskog sektora kroz okupljanje većeg broja građanki i građana koji sami proizvode...