Lokalna partnerstva

 

banner_logos_HR

NAZIV PROJEKTA:

LOKALNA PARTNERSTVA ZA TRANSPARENTNO UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA

      /

LOCAL PARTNERSHIP FOR TRANSPARENT MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES

Projekt financira EU u sklopu IPA – komponenta: “Pomoć u tranziciji i jačanje institucija” za 2012. godinu i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Program: “Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima”.

TRAJANJE: 24 mjeseca (10.studeni 2015. – 10.studeni 2017.)

VRIJEDNOST: 187.952,43 eura
SREDSTVA EUROPSKE UNIJE: 178.554,81 eura

PROJEKT PROVODE: Udruga Eko Pan u partnerstvu s udrugama Žmergo i Zelena akcija.
SURADNICI: Grad Karlovac, Karlovačka županija, Grad Kastav, Općina Lovran, Općina Matulji, Grad Opatija, Grad Samobor, Pravni fakultet u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija.

CILJEVI PROJEKTA:
Čvrsta i dugotrajna partnerstva osnovni su preduvjet osiguranja učinkovite i sustavne zaštite okoliša i prirode. Cilj ovog projekta je poboljšanje transparentnosti procesa donošenja odluka u pitanjima zaštite okoliša kako bi se spriječila korupcija u Hrvatskoj, a posebno u ciljanim županijama (Karlovačka i Primorsko-goranska). Iskustva drugih zemalja pokazuju da se razina korupcije u postupcima zaštite okoliša smanjuje proporcionalno s jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva za sudjelovanje u procesu donošenja odluka.

SPECIFIČNI CILJEVI:
1. Povećanje kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u procesima donošenja odluka u pitanjima zaštite okoliša i u borbi protiv korupcije u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Bez povećanja i izgradnje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva za aktivno sudjelovanje u procesu donošenja odluka, oblikovanju i praćenju zaštite okoliša i prirode, njihov utjecaj na održivi razvoj i politike zaštite okoliša je nemoguć.
Aktivnosti: edukacija o transparentnosti i otvorenom upravljanju za borbu protiv korupcije,aktivnosti oko sveobuhvatnog odlučivanja u postupcima zaštite okoliša i transparentnog upravljanja prirodnim resursima te aktivnosti podizanja svijesti javnosti o načinima aktivnog uključivanja u procese odlučivanja.

2. Poboljšanje partnerstva i suradnje s regionalnim / lokalnim tijelima i organizacijama civilnog društva kao preduvjeta za otvoreno i transparentno upravljanje prirodnim resursima u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Bez uključivanja i dijaloga svih dionika nemoguće je osigurati transparentno upravljanje prirodnim resursima.
Aktivnosti: zajedničko sudjelovanje lokalnih organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u gotovo svim aktivnostima, uključivanje građana u javnim raspravama i praktičnim rješenjima za probleme zaštite okoliša i prirode, povećano razumijevanje lokalnih vlasti o važnosti uključivanja svih društvenih skupina / dionika u procesu donošenja odluka kako bi se postavili uvjeti za otvoreno i transparentno upravljanje prirodnim resursima na lokalnoj razini.

GRAĐANI SE U PROJEKT MOGU UKLJUČITI:

  • ispunjavanjem upitnika
  • čitanjem i komentiranjem edukativnog materijala projekta
  • uključivanjem u radionice
  • sudjelovanjem u javnim raspravama

Tijek provedbe projekta moći ćete pratiti na web i Facebook stranicama nositelja i partnera.

Za sva dodatna pitanja obratite nam se na eko_pan@inet.hr, ili na telefone: 047 614-063, 095 9083 578.

Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost udruge “Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode.

Letak projekta nalazi se na ovom linku: PAN LOKALNA PARTNERSTVA_web

ISPITIVANJE JAVNOG MNIJENJA O SUDJELOVANJU JAVNOSTI U UPRAVLJANJU PRIRODNIM RESURSIMA


Uključi se u zaštitu prirode i okoliša
Prijavite zagađenje okoliša!
Podržite Eko-Pan donacijom