Početna » Novosti » Otpad i dalje prioritetni problem u okolišu!

 

Otpad i dalje prioritetni problem u okolišu!

 

Od samih početka rada Zelenih telefona građani nam od problema koje primijete u okolišu najčešće prijavljuju probleme koji su direktno je ili indirektno povezani s otpadom.

Grafikon 1, Zaprimljene prijave po kategorijama u 2016.

U 2016. godini je od ukupno 2562 zaprimljenih prijava na Mrežu Zelenih telefona Hrvatske čak 36% unutar kategorije otpad.

U urbanim sredinama prijave se uglavnom odnose na lošu infrastrukturu za odvajanje otpada (premali broj spremnika, premali broj spremnika za odvajanje i slično) i mogućnost aktivnog sudjelovanja građana u procesu recikliranja otpada (upiti o pravilnom zbrinjavanju pojedinih vrsta otpada, upiti vezani za rad reciklažnih dvorišta i slično). Aktivisti Zelenog telefona Zelene Akcije koji pokriva i područje Grada Zagreba smatraju da je takvo sustavno zanemarivanje odvajanja i recikliranja rezultiralo odlaganjem više od 90% komunalnog otpada na Jakuševcu.

Na rubovima gradova i u ruralnim sredinama pak prijave se odnose na lokacije ilegalnih odlagališta otpada.

Unutar kategorije zelenilo zaprimljeno je 346 prijava što je 13,51% u odnosu na ukupan broj prijava. Građane uznemirava netransparentno gospodarenje javnim zelenim površinama, uništavanje zelenih površina, ambrozija na privatnim površinama tokom ljetnih mjeseci.

Mnoštvo je problema prijavljeno i unutar kategorije voda, 197 prijava što je 7,69% u odnosu na ukupan broj prijava. Sistem javne kanalizacije za otpadne vode domaćinstava u malim naseljima diljem Hrvatske ne postoji. Problem nastaje kada pojedinci nepropisno ispuštaju otpadne i fekalne vode izravno u okoliš i uzrokuju razna onečišćenja.

Unutar kategorije gradnja zaprimili smo 195 prijava što je 7,61% u odnosu na ukupan broj prijava. Najveći broj prijava unutar ove kategorije odnosi se na bespravnu gradnju. Ona je gorući problem u “priobalnim područjima” gdje se vrši neplansko nasipavanje mora, betonizacija pomorskog dobra itd.

Više od 60% prijava građana je uspješno riješeno.

Na Zeleni telefon Eko Pana zaprimljeno je 129 prijava građana.

Kao i svih prijašnjih godina na prvom mjestu po broju zaprimljenih prijava nalazi se kategorija otpad unutar koje je zaprimljeno 37 prijava (28%). S tim da, potrebno je naglasiti kako je taj postotak osjetno smanjen u odnosu na prethodne godine kada je dosezao 40-45%. Usto, dok se prijašnjih godina najveći broj prijava u ovoj kategoriji odnosio na divlja odlagališta otpada, u 2016. g. tek 16 od 37 poziva odnosilo se na divlja odlagališta otpada dok su ostalo bili upiti o pravilnom zbrinjavanju pojedinih vrsta otpada, upiti o radu reciklažnog dvorišta, odvozu komunalnog otpada i sl.

Nakon otpada, najviše se ističe kategorija vode u kojoj je zaprimljeno 30 prijava (23%)

Uz otpad najviše se ističe kategorija vode u kojoj je zaprimljeno 30 prijava (23%) gdje je najčešće prijavljivani problem opet bio nepropisno ispuštanje otpadnih i fekalnih voda izravno u okoliš. Osim spomenutog problema ovu je kategoriju u 2016. g. obilježilo i nekoliko prijava vezanih za zahvate na karlovačkim rijekama; izgradnju malih hidroelektrana pri čemu se nisu poštovali propisi kojima se regulira područje zaštite okoliša i prirode.

Slijede kategorije zelenilo i životinje u kojima je zaprimljeno po 17 prijava (13.18%), gradnja i šume sa po 5 prijava, zrak i zračenje sa po 2 prijave (1.55%), te buka, promet, rudarenje i tlo sa po 1 zaprimljenom prijavom (0.78%).

U kategoriji razno zaprimljeno je 10 prijava (7.75%)

Uspješno je riješeno 107 prijava (82.95%), a od preostale 22 prijave dio njih je u postupku rješavanja (odnosno čeka se na odgovor nadležnih tijela), dok na nekoliko prijava nije zaprimljen odgovor (šutnja administracije). Ovdje se nalazi i nekolicina nepotpunih prijava po kojima nije bilo moguće postupati zbog nedostatka osnovnih informacija.

U 2016. godini zabilježili smo najmanji postotak anonimnih prijava dosad; 40 prijava, odnosno 31%. Svih prethodnih godina ta je brojka premašivala 50-60%.

Građani postaju sve otvoreniji, no i dalje nisu spremni samostalno rješavati okolišne probleme. Usprkos našim nastojanjima da ih potaknemo da budu aktivniji i samostalniji građani tek iznimno samo traže pomoć, odnosno savjete aktivista na Zelenom telefonu kako da sami riješe određeni problem; u najvećem broju slučajeva rješavanje problema u potpunosti ostaje na aktivistima.

U 2017. godini cilj nam je da još više potaknemo građane na rješavanje problema vezanih uz zaštitu okoliša te da građane i dalje nastavimo informirati i poticati na prijavljivanje problema u okolišu i intenziviramo suradnju sa jedinicama lokalne uprave i samouprave.

072 123 456 je broj Zelenog telefona,

servisa na koji građani diljem Hrvatske mogu dojavljivati o raznim problemima okoliša i davati prijedloge, a dežurni na telefonu, aktivisti iz organizacija civilnog društva, prenose informaciju nadležnim institucijama.

 

«Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Pan-a, udruge za zaštitu okoliša i prirode i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.»

Oznake: ,

Komentari su zatvoreni

Nije moguće komentirati ovaj post.

IZDVOJENE NOVOSTI »

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

Započela provedba novog projekta – Free Korana River

U sklopu projekta ćemo mapirati i kategorizirati sve barijere u slivu rijeke Korane, s općim ciljem postavljanja temelja za buduće uklanjanje što većeg broja...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kraj projekta JEDRO

Projekt “JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad” završava se 29.10.2023. Pune tri godine istraživačko-zagovarački...

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministarstvo mora surađivati s civilnim društvom da bi energetske zajednice zaživjele!

Energetske su zajednice važne jer predstavljaju potencijal za demokratizaciju energetskog sektora kroz okupljanje većeg broja građanki i građana koji sami proizvode...